Likwidacja stowarzyszenia

site
The Love

Temat: CZęSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE AKAWRYSTOW
...działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. UPS dopuszcza również możność prowadzenia przez tego typu zrzeszenia działalności gospodarczej, z której zyski przeznaczane mogą być tylko i wyłącznie na działalność statutową stowarzyszenia. UPS nie wyklucza również możliwości otrzymywania przez stowarzyszenia państwowych dotacji. W rozdziale 5 uregulowano problematykę związaną z likwidacją stowarzyszeń, a mianowicie sposoby rozwiązania stowarzyszenia (na podstawie własnej uchwały lub na podstawie wyroku sądu), osoby likwidatorów i ich obowiązki. Przepis art.38 określa przeznaczenie majątku likwidowanego stowarzyszenia, a art.39 środki przeznaczone na pokrycie kosztów
Źródło: czfa.pl/viewtopic.php?t=564Temat: Jerzy Bajer kuratorem
...i czy ktoś zechce pracować w nowym zarządzie. Do zadań kuratora dochodzą też bieżące sprawy finansowe, ale nie ma tu raczej mowy na przykład o negocjacjach z wierzycielami. Na zwołanie walnego zgromadzenia Jerzy Bajer ma pół roku. Gdyby jego misja nie zakończyła się sukcesem, czyli nie doszło by do wyboru nowego zarządu, sprawa ponownie wróciłaby do starosty. - Kurator musi przekazać wtedy informację staroście, który wnosi do sądu o likwidację stowarzyszenia - mówi Maliński. - Z jednej strony wiele jest informacji o zadłużeniu klubu, ale z drugiej nie można tak łatwo zniszczyć klubu z tak długą tradycją. Jerzy Bajer już rozpoczął rozmowy z osobami, które mogłyby pomóc Kani. Autor: tomba
Źródło: gostyn24.kei.pl/byprzemo/viewtopic.php?t=116


Temat: likwidacja stowarzyszenia
likwidacja stowarzyszenia   mam pytanie
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=65592


Temat: Statut stowarzyszenia (wersja na dzień 4.11.2008)
...statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia § 33.1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21ust. 2 i ust. 3). 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia lub inne instytucje, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
Źródło: stmit.pl/forum/index.php?showtopic=266


Temat: Statut Stowarzyszenia
...imprezach or¬ganizowanych przez Stowarzyszenie, (c) posiadania legitymacji Stowarzyszenia, (d) zgłaszania wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia. 9. Członkostwo członków zwyczajnych ustaje przez: (a) dobrowolne ustąpienie wyrażone na piśmie i przedłożone Zarządowi, (b) skreślenie z listy przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich, (c) śmierć członka, (d) likwidację Stowarzyszenia, (e) wykluczenie ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu wskutek: działania na szkodę Stowarzyszenia, niestosowania się do statutu, regulaminu oraz uchwał Stowarzyszenia, utraty praw publicznych. 10. Członkowi zwyczajnemu wykluczonemu ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu, przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od momentu otrzymania decyzji o...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=4027


Temat: Polityczne rozgrywki w ZWiK w Żarowie
Jak zwykle kłamiesz. Oczywiście nie masz tych wycinków gazet, tylko tak chrzanisz jak pokręcony. Co prawda wycinków nie mam, ale Ty i tak takiego długiego tekstu byś nie przeczytał, więc może wystarczy jeden punkt (cały nie wyrwany z kontekstu) z: Protokółu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej SSIG z dnia 14.05.2009r. http://www.tygodnikswidni...d=571&Itemid=41 Likwidacja stowarzyszenia 30.06.2009. SSIG jest udziałowcem w: 1.Dolnośląskim Funduszu Gospodarczym - SSIG podjęło decyzję o wycofaniu udziałów z Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego. 2.Świdnickim Centrum Szkoleniowym - Świdnickie Centrum Szkoleniowe sp. z o.o. w upadłości uprawomocnienie sadowe od 01.06.2009r. Poprzedni Prezes Pan Leszek Buchowski pozostawił Świdnickie Centrum Szkoleniowe w krytycznym...
Źródło: forum.dziennik.swidnica.pl/viewtopic.php?t=9697


Temat: Ustawa o Stowarzyszeniach
...prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. orzeczenia sądów tezy publikacji komentarze Art. 35. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach. komentarze Rozdział 5 Likwidacja stowarzyszeń Art. 36. 1. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej. 2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację,...
Źródło: shsr.szczury.biz/viewtopic.php?t=35


Temat: [Stowarzyszenie] Galicyjska Inicjatywa Strategiczna
...przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. § 31 1.W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia organ ten zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia uwzględniając jego cele statutowe i powoła Komisję Likwidacyjną składającą się z pięciu Członków, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. 2.Uchwały o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podejmuje się większością 2/3 głosów. § 32 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Źródło: strategie.net.pl/viewtopic.php?t=3709


Temat: PTT za czy przeciw upaństwowieniu turystyki?
Jak widzisz – dużo tu polityki, owszem, ale międzynarodowej. Co ma piernik do wiatrka? Mieszasz okrutnie wrzucając tu teksty zawierające fałsz i przemilczające ważne fakty historyczne, mimo że sprawa zlikwidowania "Beskidu Śląskiego" jest aż nadto oczywista i kompromitująca działania polskich władz. Likwidacja stowarzyszenia turystycznego Zaolzian i konfiskata ich własności oraz nakazanie przejęcia jego majątku i dorobku przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - mimo wyraźnego sprzeciwu "Beskidu Śląskiego" - było tylko i wyłącznie dziełem polskich władz i polskich polityków, a nie polityki międzynarodowej. Żadne sąsiednie państwo w żaden sposób nie naciskało na polskie władze aby zlikwidowały "Beskid...
Źródło: carpatia.mielec.pl/forum/viewtopic.php?t=501


Temat: : Tyrol Południowy tudzież Trydent - Górna Adyga
...zadaniem było przekazywanie tajnych informacji od wiedeńskich spiskowców z Olympii dr Schimpp’owi i członkom Olympii z Innsbrucku.” „Olympia została zlikwidowana” Wyznaczony cel został w końcu faktycznie osiągnięty, w dniu 2 grudnia 1961 r. Arbeiterzeitung wiwatuje: „Olympia została zlikwidowana”. I tak oto ciężkie naruszenie podstawowych praw obywatelskich, którym była owa arbitralna likwidacja stowarzyszenia, zostało – wskutek negatywnego nastroju wytworzonego wokół Olympii po wielomiesięcznej kampanii oszczerstw w Arbeiterzeitung i innych mediach – przyjęte przez opinię publiczną bez głosu sprzeciwu. Milczała także w znacznej mierze burszowska opinia publiczna. Pewien wybitny, sędziwy już, zwierzchnik korporacji „Arminia”, podczas przyjęcia z okazji moich 60-tych urodzin,...
Źródło: austro-wegry.info/viewtopic.php?t=545


Temat: : Czym rózni się Karate Mishima od Karate???
...Art. 34. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Art. 35. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach. Rozdział 5. Likwidacja stowarzyszeń Art. 36. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację,...
Źródło: war.budo.net.pl/viewtopic.php?t=25924


Temat: Jaki MR najdokładniej pokazuje ACM?
...przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczane w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 17 ust.3 należy załączyć projekt stosownych uchwał. 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia . 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, maja odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr20,poz 104 z poź. zmianami). Rozdział Przepisy przejściowe § 1. Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
Źródło: forum.acmis.pl/viewtopic.php?t=321


Temat: Statut Stowarzyszenia Wersja Robocza
...d) darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki, e) dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie, f) dochody z ofiarności publicznej. 2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd. Rozdział VII Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia § 26 1.
Źródło: hazardzisci.org/forum/viewtopic.php?t=1962All right reserved.
©